"Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και εφελκυόμενες δομές", Sun&Shadow, n°31 (2011)

“Πολλές φορές μια τραγική περίπτωση, όπως ο θάνα- τος πολλών ανθρώπων ή ένα καταστροφικό γεγονός, όπως ο σεισμός στην πόλη L’Aquila στην Ιταλία, ουσι- αστικά προκαλεί μια παύση, ένα κενό στη φυσιολογι- κή ζωή των ανθρώπων της. Η τοπική κοινότητα προ- σπαθεί να αναδιοργανωθεί και να εντοπίσει τρόπους, με τους οποίους οι μνήμες του παρελθόντος θα αρχί-
σουν να ενσωματώνονται σε έργα ανοικοδόμησης τόσο πολιτιστικού, κοινωνικού, αλλά και θρησκευτι- κού χαρακτήρα.…για την Aquila.
Νιώθω σαν ένα σπαρμένο χωράφι στην καρδιά του χειμώνα”


MAGAZINE

Sun&Shadow


YEAR

2011